POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Użytkowniku Aplikacji Gastro Serwis,

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z naszą polityką prywatności, zamieszczoną poniżej, przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej Gastro Serwis (zwanej dalej „Aplikacją”), gdyż opisuje ona podstawowe zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związki z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji.
JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEJ POLITYKI PRWATNOŚCI, NIE POWINIENNEŚ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.
Jakiekolwiek pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, które rozpoczynają się wielką literą mieć będą znaczenie przypisane w rozdziale 1 regulaminu świadczenia usług dostępnego pod poniższym linkiem: http://www.gastroserwis-app.pl/regulamin/, zwanego dalej „Regulaminem”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administrator może zbierać następujące informacje dotyczące Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej (włączając w to dane osobowe) w związku z korzystaniem z Aplikacji, a także Usług Dostępu i Usług Serwisowych świadczonych przez Administratora:

1.1. wszelkie informacje dostarczone Administratorowi w trakcie rejestracji Konta Użytkownika (w szczególności wszelkie informacje wymienione w pkt. 6.2 regulaminu świadczenia usług).

1.2. informacje o lokalach gastronomicznych, których właścicielem jest Użytkownik.

1.3. numer rachunku bankowego Użytkownika i wysokość jego zobowiązań względem Administratora – w związku z korzystaniem z Usług Serwisowych.

1.4. wszelkie informacje udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową z ich własnej inicjatywy w trakcie korzystania z Usług Dostępu lub Usług Serwisowych.

1.5. informacje o rzetelności płatniczej Użytkownika, w szczególności o jego ewentualnym zadłużeniu, otrzymywane od biur informacji gospodarczej, z którymi współpracuje Administrator.

2. Administrator (Albert Sęczkowski GASTRO MIX SERVICE, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: al. Tadeusza Kościuszki 80/82, lok. 301, 90-437 Łódź, posiadający NIP: 7321839365, REGON: 363903650, e-mail: kontakt@gastromix-serwis.pl) pełni funkcję administratora danych osobowych zebranych w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkowników. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

2.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

2.2. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3. Użytkownik, a także reprezentująca go osoba kontaktowa przyjmują do wiadomości, iż przysługuje im prawo:

3.1. dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, które oznacza, że mają oni prawo do uzyskania od Administratora informacji czy Administrator przetwarza ich dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, także do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji o: (i) celach przetwarzania, (ii) kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, (iv) planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, (v) prawach im przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) źródle tych danych, (vii) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz (viii) zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (jeśli ma ono miejsce), a także prawo do otrzymania kopii ich danych osobowych.

3.2. żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych zebranych przez Administratora – gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe.

3.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, w szczególności w razie przetwarzania ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub gdy nie są w dalszym ciągu potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Przyjmują oni jednakże do wiadomości, iż usunięcie pewnych danych osobowych może uniemożliwić lub upośledzić korzystanie z Aplikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, informacji wymaganych dla ustalenia, dochodzenia i obrony jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, w tym wykazania prawidłowości świadczenia Usług Dostępu oraz Usług Serwisowych, a także zgłoszenia lub udokumentowania przestępstwa, innego naruszenia prawa lub nadużycia popełnionego w związku z korzystaniem z Aplikacji.

3.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.

3.5. przeniesienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

3.6. wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania swoich danych osobowych, na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO, w szczególności w stosunku do przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (wniesienie sprzeciwu nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych przed wniesieniem sprzeciwu).

3.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – skargę można złożyć pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie organu nadzorczego pod adresem: https://uodo.gov.pl.

3.8. cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jeśli przetwarzanie takie odbywałoby się na podstawie ich zgody, przy czym przyjmują oni do wiadomości, iż cofnięcie zgody nie będzie miało negatywnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w okresie obowiązywania zgody.

4. Dane osobowe Użytkownika, a także reprezentującej go osoby kontaktowej, podane przez nich w procesie rejestracji Konta (wskazane w pkt. 6.2 Regulaminu) są niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika. Przetwarzanie przez Administratora w/w danych osobowych oraz ewentualnych innych danych osobowych zbieranych przez Administratora w ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji następować będzie:

4.1. W celu świadczenia Usług Dostępu lub Usług Serwisowych przez Administratora – jako niezbędne do podjęcia czynności na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz w celu jej zawarcia, a także jako niezbędne do późniejszego wykonania umowy przez Administratora – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
W przypadku osoby kontaktowej reprezentującej Użytkownika, przetwarzanie jej danych osobowych odbywać będzie się natomiast w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji gospodarczych z Użytkownikiem reprezentowanym przez tę osobę i świadczeniu usług na rzecz takiego Użytkownika – a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4.2. W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie podatków i rachunkowości – w oparciu o art. 6 ust.1 pkt c) RODO w zw. z art. 86 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – w zakresie danych zawartych na fakturach VAT i innych dokumentach księgowych wystawionych przez Administratora w związku ze świadczeniem Usług Serwisowych na rzecz Użytkownika.

4.3. W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi lub Administratorowi – w oparciu o art. 6 ust.1 pkt f) RODO – a więc prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.4. W odniesieniu do Użytkownika – w celu weryfikacji rzetelności płatniczej Użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – a wiec prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.5. W celu promowania usług i produktów Administratora oraz partnerów handlowych Administratora w ramach Aplikacji (za pomocą banerów, ramek, itp. zawierających treści sponsorowane) – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu produktów i usług własnych oraz partnerów handlowych) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4.6. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora oraz jego partnerów handlowych za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z Kontem – jako niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz w oparciu o stosowne zgody wyrażone przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

5. Aplikacja umożliwia interakcję Użytkownika z Serwisantami – przy wykorzystaniu zintegrowanej z Aplikacją Aplikacji Zewnętrznej dedykowanej Serwisantom. W przypadku publikacji przez Użytkownika Zgłoszenia Awarii w Aplikacji, informacja o tym zgłoszeniu, wraz z danymi identyfikacyjnymi Użytkownika (firma, NIP, adres prowadzenia działalności) i danymi kontaktowymi osoby reprezentującej Użytkownika (imię, nazwisko oraz numer telefonu) wyświetlona zostanie w Aplikacji Zewnętrznej Serwisantowi, którego ofertę świadczenia usług wybrał Użytkownik. Dodatkowo, wraz z publikacją Zgłoszenia Awarii w Aplikacji, ogółowi Serwisantów świadczących usługi na obszarze, na którym znajduje się lokal, którego dotyczy Zgłoszenie Awarii zostanie udostępniona informacja o nazwie oraz lokalizacji tego lokalu.

6. Dane osobowe Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej ujawnione w ramach korzystania z Aplikacji mogą być przez Administratora ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

6.1. dostawcom usług hostingowych;

6.2. dostawcom usług pocztowych, w tym poczty elektronicznej;

6.3. dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych;

6.4. dostawcom usług z zakresu IT (świadczącym usługi wspierające Administratora w zakresie obsługi i utrzymania Aplikacji);

6.5. podwykonawcom Administratora;

6.6. Serwisantom – na zasadach opisanych w pkt. 5 powyżej;

6.7. właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu – w odniesieniu do danych Użytkownika;

6.8. sądom powszechnym, prokuraturze oraz innym uprawnionym organom państwowym – gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub konieczne ze względu na ochronę praw Administratora lub osób trzecich;

6.9. podmiotom trzecim, które wniosły roszczenia przeciwko Administratorowi w odniesieniu do jakichkolwiek naruszeń Umowy przez Użytkownika lub w związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika;

6.10. biurom informacji gospodarczej, z którymi współpracuje Administrator – w odniesieniu do danych Użytkownika;

6.11. podmiotom zależnym, powiązanym, nabywcom oraz następcom prawnym Administratora.

7. Dane osobowe Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej przetwarzane będą przez Administratora:

7.1. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.1 powyżej – do czasu usunięcia Konta Użytkownika (a w odniesieniu do osoby kontaktowej reprezentującej Użytkownika – nie dłużej niż do usunięcia przez Użytkownika danych tej osoby z jego Konta).

7.2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.2 powyżej – przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (co do zasady jest to okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

7.3. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.3 powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać wzajemnie Użytkownikowi i Administratorowi w związku z korzystaniem z Usług Dostępu lub Usług Serwisowych przez Użytkownika, wydłużonego o okres 6 miesięcy niezbędnych dla upewnienia się, iż jakiekolwiek roszczenia nie powstały lub nie zostały zgłoszone przed upływem okresu ich przedawnienia.

7.4. W odniesieniu do danych Użytkownika przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.4 powyżej – do czasu usunięcia Konta Użytkownika z Aplikacji.

7.5. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 4.5 oraz 4.6 powyżej – do czasu wniesienia przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową sprzeciwu w stosunku do przetwarzania ich danych osobowych albo do czasu cofnięcia zgody, w oparciu o którą treści marketingowe są im wysyłane, albo do czasu zakończenia świadczenia Usług Dostępu przez Administratora.

8. Po upływie okresów wskazanych w pkt. 7 powyżej, dane osobowe ujawnione ramach korzystania z Aplikacji zostaną przez Administratora usunięte lub zanonimizowane.

9. Dane osobowe Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z ewentualnym wyjątkiem możliwego przekazania tych danych osobowych podmiotom mającym swoje siedziby w państwach, które zgodnie z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz podmiotów mających swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej będących sygnatariuszami programu Privacy Shield (np. Google, Microsoft). Użytkownik oraz reprezentująca go osoba kontaktowa mają prawo zwrócić się do Administratora w każdym momencie z pytaniem dotyczącym tego do jakich państw przekazywane są ich dane osobowe.

10. Dane osobowe Użytkownika i reprezentującej go osoby kontaktowej oraz inne informacje wskazane w Regulaminie mogą być pozyskiwane:

10.1. bezpośrednio od nich, lub

10.2. pośrednio – od Użytkownika – w stosunku do danych osoby kontaktowej go reprezentującej, lub

10.3. pośrednio – od osoby kontaktowej reprezentującej Użytkownika – w stosunku do danych Użytkownika, lub

10.4. pośrednio – od biur informacji gospodarczej – w zakresie dotyczącym rzetelności płatniczej Użytkownika – w szczególności informacji o jego ewentualnym zadłużeniu, lub

10.5. automatycznie w trakcie rejestracji Konta lub korzystania z Aplikacji.

11. Dane osobowe Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej, a także wszelkie inne dane zebrane przez Administratora przechowywane będą przez Administratora na serwerach Administratora zlokalizowanych w Polsce. W przypadku gdy Użytkownik lub reprezentująca go osoba kontaktowa uzyskują dostęp do Aplikacji z innych państw niż Polska, wyrażają zgodę na to, że ich dane osobowe będą przekazane do Polski oraz mogą zostać przekazane do innych państw w związku z przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych oraz świadczeniem Usług Dostępu.

12. Administrator może w dowolnym czasie zmienić dostawcę usług hostingowych i lokalizację serwerów na inną lokalizację w ramach państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym powiadomi poprzez aktualizację niniejszej polityki prywatności.

13. Użytkownik oraz reprezentująca go osoba kontaktowa przyjmują do wiadomości, iż Serwisanci informowani o Zgłoszeniach Awarii, reagujący na takie Zgłoszenia Awarii, czy świadczący Usługi Serwisowe na rzecz Użytkownika są niezależnymi od Administratora administratorami danych osobowych Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej przez konkretnego Serwisanta powinny być kierowane do takiego Serwisanta.

14. W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej, w tym profilowania, skutkującego podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne względem Użytkownika lub reprezentującej go osoby kontaktowej, czy też wpływających na nich istotnie w podobny sposób.

15. Wszelkie zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej winny być kierowane do Administratora w języku polskim:

15.1. Pocztą poleconą – na adres Administratora wskazany w pkt. 2 powyżej, lub

15.2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika – na następujący adres e-mail Administratora: kontakt@gastromix-serwis.pl.


COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE.

16. Administrator korzysta z plików cookie oraz podobnych technologii. Pliki cookie są drobnymi plikami wysłanymi przez stronę internetową i przechowywanymi w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika lub reprezentującej go osoby kontaktowej celem ułatwienia Administratorowi rozwijania Aplikacji. Pliki cookie same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, czy też reprezentującej go osoby kontaktowej. Poprzez korzystanie z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (adres: http://www.gastroserwis-app.pl/), bez wcześniejszej zmiany ustawień wykorzystywanego oprogramowania, Użytkownik oraz reprezentująca go osoba kontaktowa wyrażają zgodę na otrzymywanie plików cookie przez wykorzystywane przez nich oprogramowanie (w szczególności przeglądarkę internetową). Wskazówki dla blokowania plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami: Mozilla FireFox / Internet Explorer / Opera / Google Chrome. Administrator podejmuje wysiłki celem umożliwienia Użytkownikom oraz reprezentującym ich osobom kontaktowym dokonywania wolnego wyboru dotyczącego dostarczanych danych osobowych oraz danych zbieranych przez pliki cookie. Użytkownik oraz reprezentująca go osoba kontaktowa akceptują jednakże, że odmowa udostępnienia wymaganych danych lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić świadczenie Usług lub doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

17. Administrator może wykorzystywać zarówno stałe jak i sesyjne pliki cookie. Stałe pliki cookie pozostają w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu elektronicznym po jej zamknięciu i mogą być wykorzystywane w trakcie kolejnych wizyt w Aplikacji oraz na stronie internetowej dedykowanej Aplikacji. Sesyjne pliki cookie znikają po tym jak Użytkownik lub reprezentująca go osoba kontaktowa zamkną przeglądarkę internetową w swoim urządzeniu elektronicznym.

18. Pliki cookie umożliwiają śledzenie następujących informacji:

18.1. informacji o aktywności Użytkownika oraz reprezentującej go osoby kontaktowej w Aplikacji lub na dedykowanej jej stronie internetowej, dotyczących w szczególności: czasu i długości korzystania z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, odwiedzonych adresów sieciowych, funkcjonalności wykorzystywanych w ramach korzystania z Aplikacji.

18.2. informacji o oprogramowaniu (w szczególności przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym) oraz urządzeniu elektronicznym wykorzystywanym przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową.

18.3. informacji o lokalizacji Użytkownika lub reprezentującej go osoby kontaktowej.

18.4. informacji o adresach internetowych odwiedzonych bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po skorzystaniu z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej.

18.5. informacji o dostawcy usług dostępu do Internetu.

18.6. informacji o typie oraz prędkości połączenia internetowego.

18.7. unikalnego identyfikatora urządzenia mobilnego przypisanego przez producenta urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową.

18.8. adresu MAC urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową.

18.9. preferencji dotyczących wybranego języka oraz strefy czasowej.

18.10. informacji dotyczących statusu online albo offline Użytkownika w Aplikacji.

19. Pliki cookie, podobne technologie oraz zebrane informacje są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

19.1. dla zapamiętania wyborów dokonywanych w ramach Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej oraz zapewnienia szybszego oraz bardziej wygodnego korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.

19.2. dla ulepszania Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej

19.3. dla diagnozowania i analizowania problemów technicznych występujących w Aplikacji i dedykowanej jej stronie internetowej.

19.4. dla podnoszenia bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.

19.5. dla umożliwienia Użytkownikowi pozostawania zalogowanym do Aplikacji.

19.6. dla rozpatrywania zapytań składanych przez Użytkownika.

19.7. dla generowania raportów o wykorzystaniu Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową.

19.8. dla dostarczania Użytkownikowi powiadomień dotyczących Konta oraz Aplikacji.

19.9. dla umożliwienia i zapewnienia właściwego użytku oraz funkcjonalności Aplikacji i dedykowanej jej strony internetowej.

19.10. dla realizacji jakichkolwiek obowiązków oraz egzekucji jakichkolwiek praw wynikających z korzystania przez Użytkownika z Usług Dostępu oraz Usług Serwisowych.

19.11. dla realizacji jakichkolwiek innych celów uzgodnionych z Użytkownikiem.

20. Administrator może korzystać z usług Google Analytics lub innych sieciowych usług analitycznych oferowanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają zbieranie zanonimizowanych danych dotyczących korzystania przez Użytkownika lub reprezentującą go osobę kontaktową z Aplikacji lub dedykowanej jej strony internetowej, w szczególności informacji wymienionych w pkt. 18 powyżej zbieranych w celach wskazanych w pkt. 19 powyżej. Informacje takie mogą być zbierane bezpośrednio przez podmioty świadczące sieciowe usługi analityczne lub udostępniane takim podmiotom.

21. Oferowane przez podmioty trzecie usługi powiązane z Aplikacją oraz stroną internetową dedykowaną Aplikacji mogą wykorzystywać własne pliki cookie oraz podobne technologie – w zgodzie z własnymi politykami prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimizacji wszelkich zbieranych od Użytkownika lub reprezentującej go osoby kontaktowej informacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zanonimizowane informacje (informacje nie umożliwiające osobistej identyfikacji) nie podlegają restrykcjom wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz mogą być wykorzystywane i ujawniane podmiotom trzecim bez ograniczeń.

23. Administrator wdraża należyte techniczne, organizacyjne i fizyczne środki ochrony zbieranych danych i ochrony tych danych przed niedozwolonym dostępem. Niezależnie od powyższego, żadna z metod przechowywania danych elektronicznych oraz transmisji danych przez Internet oraz urządzenia mobilne nie jest w pełni bezpieczna i nie podlega gwarancjom Administratora. Użytkownik oraz reprezentująca go osoba kontaktowa winni korzystać z wiarygodnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić poufność loginu oraz hasła umożliwiających korzystanie z Aplikacji.

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.

Na naszej stronie używamy plików cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym.