REGULAMIN APLIKACJI GASTRO SERWIS

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszym regulaminem świadczenia usług oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej Gastro Serwis, gdyż dokumenty te ustalają zasady korzystania z naszych usług oraz opisują zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UŻYWANIE APLIKACJI (W ROZUMIENIU DEFINICJI ZAWARTEJ W ROZDZIALE 1 PONIŻEJ), OŚWIADCZASZ, IŻ PRZECZYTAŁEŚ/AŚ, ZROZUMIAŁEŚ/AŚ ORAZ ZAAKCEPTOWAŁEŚ/AŚ, ŻE BĘDZIE CIĘ WIĄZAĆ NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG, A TAKŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI, TO NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

1. Definicje.
Za każdym razem gdy któreś z niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą zostanie użyte w niniejszym dokumencie, mieć ono będzie następujące znaczenie:

1.1. Administrator – Albert Sęczkowski GASTRO MIX SERVICE, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: al. Tadeusza Kościuszki 80/82, lok. 301, 90-437 Łódź, posiadający NIP: 7321839365, REGON: 363903650, e-mail: aplikacja@gastroserwis-app.pl.

1.2. Aplikacja – aplikacja mobilna Gastro Serwis, przeznaczona dla właścicieli oraz managerów lokali gastronomicznych, dostępna do bezpłatnego pobrania ze sklepu Apple Store oraz Google Play, służąca jako narzędzie umożliwiające szybkie i intuicyjne zgłoszenie awarii sprzętu gastronomicznego wykorzystywanego w lokalach gastronomicznych (kostkarek, lodówek, chłodni, grilli, pieców konwekcyjnych, zmywarek, ekspresów do kawy, itp.) i komunikację z Serwisantami za pośrednictwem Aplikacji Zewnętrznej zintegrowanej z Aplikacją.

1.3. Aplikacja Zewnętrzna – aplikacja Gastro Serwis Serwisant zintegrowana z Aplikacją, przeznaczona dla Serwisantów, umożliwiająca przyjmowanie do realizacji Zgłoszeń Awarii publikowanych w Aplikacji.

1.4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z określonych usług w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Konto – konto Użytkownika w Aplikacji.

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

1.7. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz reprezentujących go osób kontaktowych przez Administratora, opublikowany pod następującym adresem: http://www.gastroserwis-app.pl/polityka-prywatnosci/.

1.8. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje produkty lub usługi za pośrednictwem Aplikacji.

1.9. Serwisant – podmiot świadczący profesjonalne Usługi Serwisowe. Serwisantem może być Administrator lub podmiot trzeci będący użytkownikiem Aplikacji Zewnętrznej.

1.10. Usługi Dostępu – usługi dostępu do Aplikacji i korzystania z funkcjonalności Aplikacji oferowane przez Administratora.

1.11. Usługi Serwisowe – usługi naprawy oraz serwisu sprzętu gastronomicznego wykorzystywanego w lokalach gastronomicznych oferowane przez Serwisantów w odpowiedzi na Zgłoszenia Awarii opublikowane w Aplikacji przez Użytkowników.

1.12. Użytkownik – podmiot będący właścicielem lokalu gastronomicznego, korzystający z Aplikacji w celu zamawiania Usług Serwisowych we własnym imieniu i na własny rachunek, reprezentowany przez osobę kontaktową wskazaną w procesie rejestracji Konta.

1.13. Zgłoszenie Awarii – opublikowane w Aplikacji przez Użytkownika zapotrzebowanie na Usługi Serwisowe – komunikowane Serwisantom za pomocą Aplikacji Zewnętrznej zintegrowanej z Aplikacją.


2. Akceptacja regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności.

2.1. Poprzez pobranie, instalację lub używanie Aplikacji Użytkownik oświadcza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował Regulamin. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie wolno mu korzystać z Aplikacji.

2.2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem lokalu gastronomicznego, którego dotyczyć mogą Zgłoszenia Awarii publikowane w Aplikacji, posiadającym umocowanie do zamówienia Usług Serwisowych dotyczących sprzętu wykorzystywanego we wskazanym przez niego lokalu gastronomicznym oraz do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty za Usługi Serwisowe.

2.3. W przypadku gdyby oświadczenie wskazane w pkt. 2.2 powyżej okazało się nieprawdziwe, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Usługi Serwisowe oraz pokrycia wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych przez Administratora lub innego Serwisanta w związku z wprowadzeniem go w błąd przez Użytkownika (m.in. kosztów dojazdu do lokalizacji wskazanej przez Użytkownika, kosztów ustalania oraz dochodzenia roszczeń przez Administratora lub innego Serwisanta).

2.4. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Aplikacji lub korzystająca z niego w imieniu Użytkownika oświadcza i zapewnia, że jest do tego należycie upoważniona. Postanowienie pkt. 2.3 powyżej stosuje się odpowiednio.

2.5. Nagłówki użyte w Regulaminie mają jedynie znaczenie porządkowe i nie ograniczają w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.

2.6. Użytkownik akceptuje, iż Aplikacja jest mu jedynie licencjonowana, nie sprzedana czy przeniesiona na Użytkownika w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik otrzymuje nieprzenoszalną, niewyłączna licencję na korzystanie z Aplikacji z wszelkimi zastrzeżeniami przewidzianymi przez Regulamin oraz właściwe przepisy prawa. Administrator zachowuje wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone Użytkownikowi.


3. Warunki korzystania z Aplikacji.

3.1. Z Aplikacji mogą korzystać bezpłatnie wszystkie podmioty i osoby spełniające wymogi wskazane w pkt. 2.2 lub 2.4 powyżej.

3.2. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

3.2.1. Dostępu do szerokopasmowego połączenia internetowego.

3.2.2. Korzystania z mobilnego urządzenia elektronicznego (smartfon lub tablet).

3.2.3. Korzystania z systemu operacyjnego iOS (wersja 10 lub wyższa) lub Android (wersja 5 lub wyższa).

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w zgodzie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnił swoje Konto.

3.5. APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA KONSUMENTÓW, A JEDYNIE DLA PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH, PROWADZĄCYCH LOKALE GASTRONOMICZNE.


4. Świadczenie Usług Dostępu.

4.1. Usługi Dostępu są świadczone przez Administratora na terytorium Polski i w języku Polskim, w zgodzie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Usługi Dostępu mają charakter niekomercyjny. Korzystanie z Aplikacji jest wolne od opłat, jednakże może być powiązane z kosztami połączenia internetowego, transferu danych oraz opłatami wymaganymi przez podmioty trzecie (takie jak Reklamodawcy), które oferują swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Aplikacji. Administrator nie jest beneficjentem jakichkolwiek z tych opłat i nie ponosi odpowiedzialności za ich zasadność oraz za jakość usług oferowanych przez podmioty trzecie – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania dla zapewnienia ciągłej dostępności Aplikacji w najwyższej możliwej jakości, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Administratora za przerwy w dostępności Aplikacji lub wady w funkcjonowaniu Aplikacji – w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i bez uszczerbku dla praw przysługujących Konsumentom mocą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.4. Główną funkcjonalnością Aplikacji jest możliwość zgłoszenia przez Użytkownika awarii sprzętu gastronomicznego wykorzystywanego we wskazanym przez niego lokalu gastronomicznym i zamówienia Usługi Serwisowej u wybranego przez Użytkownika Serwisanta, który zdiagnozuje problem i wyceni wartość Usługi Serwisowej.

4.5. Aplikacja może zawierać reklamy. Za stosowną zgodą Użytkownika, Aplikacja lub Administrator mogą wysyłać treści marketingowe na adres e-mail powiązany przez Użytkownika z Kontem.

4.6. Usługi Dostępu są zależne od dostępu Użytkownika do szerokopasmowego połączenia internetowego. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się wyłączyć w swoim urządzeniu końcowym, za pomocą którego korzysta z Aplikacji, dostęp do połączenia internetowego, Usługi Dostępu nie będą w pełni funkcjonalne.

4.7. Aplikacja może zawierać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji Aplikacji. O ile ustawienia urządzenia końcowego oraz oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika dla korzystania z Aplikacji nie zabraniają transmisji aktualizacji, Administrator może dostarczać zawiadomienia o dostępności takich aktualizacji oraz Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować takie aktualizacje na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wszelkie aktualizacje Aplikacji będą dostarczane w oparciu o postanowienia Regulaminu.

4.8. Administrator jest uprawniony do oferowania Użytkownikom uczestnictwa w programach mających na celu zachęcanie nowych osób do korzystania z Aplikacji. Programy takie będą organizowane w oparciu o odrębne regulaminy oraz mogą być modyfikowane, anulowane oraz dyskontynuowane przez Administratora bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników – w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają odpowiedniego powiadomienia Użytkownika.

4.9. Użytkownik może otrzymywać w ramach Aplikacji określone informacje (takie jak powiadomienia o aktualizacjach, przerwach w dostępie do Usług Dostępu, a także treści marketingowe dotyczące usług lub produktów oferowanych przez Administratora lub partnerów handlowych Administratora).

4.10. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Aplikacji oraz Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na strukturę techniczną Aplikacji i Konta, w celu ich modyfikacji lub przywrócenia ich prawidłowego działania.

4.11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, modyfikacji lub konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim, co najmniej 24-godzinnym, wyprzedzeniem.

4.12. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji zapytań kierowanych przez Użytkowników do Administratora, dotyczących funkcjonowania Aplikacji oraz udzielanych Użytkownikom porad, na co Użytkownik wyraża zgodę.

4.13. Administrator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Aplikacji oraz wszelkich funkcjonujących w jej ramach kanałów komunikacji do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, marketingowej wśród Użytkowników.


5. Świadczenie Usług Serwisowych.

5.1. Usługi Serwisowe świadczone winny być w zgodzie z prawem oraz zapisami Regulaminu.

5.2. Usługi Serwisowe są świadczone co do zasady w języku polskim oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od wskazanego miejsca świadczenia Usługi Serwisowej, Administrator nie gwarantuje dyspozycyjności Serwisantów.

5.3. Usługi Serwisowe świadczone mogą być zarówno przez Administratora (funkcjonującego wówczas w dwóch niezależnych rolach: Administratora oraz Serwisanta), jak i przez innego Serwisanta, za którego działania Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik będzie informowany każdorazowo przez Aplikację o tożsamości Serwisanta, od którego pochodzi oferta świadczenia Usług Serwisowych. Użytkownik, wybierając ofertę świadczenia Usług Serwisowych złożoną przez Serwisanta innego niż Administrator akceptuje, iż Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania takiego Serwisanta oraz jakość świadczonych przez niego Usług Serwisowych.

5.4. Usługi Serwisowe mają charakter komercyjny. Zlecenie za pomocą Aplikacji Usługi Serwisowej konkretnemu Serwisantowi wybranemu przez Użytkownika wiąże się z koniecznością uiszczenia przez tego Użytkownika płatności na rzecz wybranego Serwisanta. Akceptując ofertę świadczenia Usług Serwisowych przez danego Serwisanta, Użytkownik zawiera z takim Serwisantem – z zastrzeżeniem pkt. 5.8 poniżej – umowę na świadczenie Usług Serwisowych. Wszelkich rozliczeń związanych z taką Usługą Serwisową Użytkownik zobowiązany jest dokonywać ze świadczącym ją Serwisantem.

5.5. Po tym gdy Użytkownik opublikuję w Aplikacji Zgłoszenie Awarii, zostanie ono udostępnione – za pośrednictwem Aplikacji Zewnętrznej – Serwisantom, którzy będą mieli możliwość składania ofert na świadczenie Usług Serwisowych, wskazując możliwe terminy realizacji Usługi Serwisowej.

5.6. Użytkownik otrzyma informację o każdej ofercie świadczenia Usług Serwisowych złożonej przez Serwisanta w odpowiedzi na Zgłoszenie Awarii – w formie komunikatu PUSH wyświetlanego na urządzeniu końcowym, na którym zainstalował Aplikację. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować lub ponownie aktywować otrzymywanie komunikatów PUSH – zarówno w ustawieniach Aplikacji, jak i ustawieniach wykorzystywanego urządzenia końcowego.

5.7. Realizacja Usługi Serwisowej następować będzie po dokonaniu przez Użytkownika wyboru konkretnego Serwisanta, który złożył ofertę świadczenia Usługi Serwisowej – poprzez akceptację za pomocą Aplikacji oferty złożonej przez Serwisanta.

5.8. Realizacja Usługi Serwisowej nastąpi w terminie wybranym przez Użytkownika spośród terminów zaproponowanych przez Serwisanta i po cenie uzgodnionej przez Serwisanta oraz Użytkownika.

5.9. Płatność za zamówioną Usługę Serwisową następować może w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy Serwisanta na podstawie faktury VAT – z terminem płatności ustalonym pomiędzy Serwisantem a Użytkownikiem. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

5.10. Serwisant może uzależnić realizację Usługi Serwisowej od uiszczenia przedpłaty przez Użytkownika.

5.11. Na zasadach opisanych w pkt. 5.6 powyżej, Użytkownik otrzymywać może powiadomienia PUSH o tym, że Serwisant nadał Usłudze Serwisowej status zrealizowanej – w Aplikacji Zewnętrznej wykorzystywanej przez Serwisanta.

5.12. Po nadaniu przez Serwisanta Usłudze Serwisowej statusu zrealizowanej w Aplikacji Zewnętrznej, Użytkownik będzie miał możliwość ocenić przy użyciu Aplikacji jakość realizacji Usługi Serwisowej przez Serwisanta oraz zamieścić w Aplikacji krótką recenzję Usługi Serwisowej – w szczególności jakości oraz terminowości jej realizacji.

5.13. Recenzja wystawiona przez Użytkownika winna być zwięzła, rzetelna oraz zgodna z postanowieniami Regulaminu, w szczególności rozdziału 7 poniżej. Recenzja nie powinna zawierać jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową, a także danych osobowych Serwisanta (w szczególności dotyczących wyglądu oraz stanu zdrowia Serwisanta, czy też innych informacji ujawnionych przez Serwisanta przy okazji realizacji Usługi Serwisowej – np. dotyczących jego przekonań, sytuacji życiowej, itp.). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż pełni rolę niezależnego administratora danych osobowych Serwisanta w ramach kontaktów biznesowych Użytkownika z Serwisantem. Bezpodstawne, w tym nadmiarowe, ujawnianie danych osobowych Serwisanta prowadzić może do poważnych konsekwencji prawnych – w tym nałożenia kar pieniężnych na Użytkownika lub zastosowania innych środków prawnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do odpowiedzialności karnej Użytkownika. Administrator uprawniony będzie do usunięcia w każdym momencie recenzji naruszającej postanowienia Regulaminu.


6. Rejestracja Użytkownika.

6.1. Rejestracja Użytkownika oraz stworzenie Konta są niezbędne dla korzystania z Aplikacji.

6.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny w ramach Aplikacji. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych:

6.2.1. Danych Użytkownika:

6.2.1.1. Firmy (pełnej nazwy rejestrowej Użytkownika);

6.2.1.2. Adresu rejestrowego wskazanego w CEIDG lub KRS;

6.2.1.3. NIP.

6.2.2. Danych osoby kontaktowej reprezentującej Użytkownika:

6.2.2.1. Imienia i nazwiska osoby kontaktowej;

6.2.2.2. Adresu e-mail osoby kontaktowej;

6.2.2.3. Numeru telefonu osoby kontaktowej;

6.2.3. Hasła Użytkownika zabezpieczającego dostęp do Konta. Hasło składać musi się z przynajmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej małej i wielkiej litery oraz co najmniej jednej cyfry. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkownika zalecane jest jednak tworzenie możliwie długich, losowych i złożonych haseł dostępu oraz okresowe ich zmienianie przez Użytkownika.

6.3. Po podaniu przez Użytkownika danych wskazanych w pkt. 6.2 powyżej następuje etap weryfikacji danych przez Administratora – o czym Użytkownik zostaje poinformowany za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta. Po pozytywnej weryfikacji, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta, wysłana zostanie informacja o tym, że Użytkownik uzyskał dostęp do Aplikacji.

6.4. Logowanie do Aplikacji, po wcześniejszym założeniu Konta, możliwe jest za pomocą podania adresu e-mail użytego w trakcie rejestracji Użytkownika (pełniącego funkcję loginu) oraz hasła wskazanego przez Użytkownika w procesie rejestracji.

6.5. Po założeniu Konta, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę ustawień swojego Konta gdzie możliwe jest wskazanie lokali gastronomicznych należących do Użytkownika lub przez niego reprezentowanych, dla których Użytkownik chce mieć możliwość zamawiania Usług Serwisowych za pomocą Aplikacji.

6.6. Użytkownik może zmienić w ustawieniach Konta wszelkie dane wskazane podczas rejestracji (z wyjątkiem numeru NIP). Zmiana dokonana przez Użytkownika nie może jednak naruszać postanowień Regulaminu.

6.7. Zmiana danych wskazanych w pkt. 6.2.1.1, 6.2.1.2 oraz 6.2.2.1 musi odpowiadać aktualnym danym Użytkownika figurującym w CEIDG lub KRS.

6.8. W przypadku gdy osobą kontaktową reprezentującą Użytkownika jest pełnomocnik, konieczne jest doręczenie Administratorowi przez Użytkownika dokumentu pełnomocnictwa upoważniającego wskazaną osobę kontaktową do założenia oraz korzystania z Konta Użytkownika w Aplikacji.

6.9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane przekazane w toku procesu rejestracji, a także w trakcie wprowadzania późniejszych zmian, są prawdziwe, kompletne i dokładne. Użytkownik zobowiązuje się aktualizować informacje przekazane w toku procesu rejestracji w razie ich zmiany – niezwłocznie po zmianie takich danych.

6.10. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności lub kompletności danych wskazanych przez Użytkownika w toku rejestracji lub w trakcie wprowadzania późniejszych zmian, Administrator może zażądać doręczenia dowodów autentyczności lub kompletności tych danych – pod rygorem odmowy odblokowania Konta Użytkownika albo zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

6.11. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła użytego dla stworzenia Konta przed nieupoważnionym dostępem oraz jego okresową zmianę.

6.12. Użytkownik może posiadać jednocześnie jedynie jedno Konto w Aplikacji.

6.13. Użytkownik może w każdej chwili wysłać Administratorowi żądanie usunięcia jego Konta, co równoznaczne będzie z rezygnacją z dalszego świadczenia usług przez Administratora. Konto usunięte zostanie przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania Użytkownika.

6.14. Żądanie usunięcia Konta Użytkownik wysłać może drogą e-mail z adresu e-mail powiązanego z Kontem na adres e-mail Administratora wskazany w pkt. 1.1 powyżej albo za pośrednictwem własnoręcznie podpisanego listu poleconego wysłanego na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1 niniejszego regulaminu, wskazującego dane rejestrowe Użytkownika (firmę lub NIP).

6.15. Kategorycznie zabronione jest podłączanie pod Konto Użytkownika lokali odnośnie których Użytkownik nie dysponuje prawem do ich reprezentacji i zamawiania w ich imieniu Usług Serwisowych (np. grzecznościowo dla znajomego nie posiadającego własnego Konta). W przypadku utraty takich uprawnień w odniesieniu do danego lokalu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie odłączyć taki lokal od swojego Konta.

6.16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów procesu rejestracyjnego w dowolnym momencie.


7. Ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji.

7.1. Korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa jest kategorycznie zabronione.

7.2. Rozprzestrzenianie spamu lub jakichkolwiek innych niechcianych lub złośliwych treści, jak również treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym, szkalującym lub wulgarnym, w ramach Aplikacji lub przy użyciu Aplikacji lub adresów e-mail Administratora, jest kategorycznie zabronione.

7.3. Aplikacja nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Jakakolwiek promocja może być prowadzona jedynie w oparciu o wcześniejszą wyraźną zgodę Administratora wyrażoną na piśmie. Wszelkie podmioty zainteresowane promocją swoich produktów lub usług w ramach Aplikacji winny skontaktować się z Administratorem na adres e-mail wskazany w pkt. 1.1 powyżej. Promocja produktów lub usług oferowanych przez Reklamodawców może być prowadzona jedynie w oparciu o odrębną umowę zawartą w formie pisemnej lub dokumentowej pomiędzy Reklamodawcą oraz Administratorem.

7.4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:

7.4.1. Modyfikowania, zmieniania, sprzedawania, licencjonowania, reprodukowania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób Aplikacji lub zawartych w niej treści.

7.4.2. Naruszania jakichkolwiek praw (uwzględniając prawa autorskie) Administratora, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.

7.4.3. Dekompilowania, demontowania, rozszyfrowywania Aplikacji lub jakichkolwiek zawartych w niej treści.

7.4.4. Używania jakichkolwiek spambotów, robotów, scraperów lub innego zautomatyzowanego oprogramowania w ramach lub w powiązaniu z Aplikacją.

7.4.5. Łamania lub obchodzenia jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających lub kontrolnych funkcjonujących w Aplikacji.

7.4.6. Prowadzenia jakiejkolwiek nieuczciwej lub przestępczej działalności przy użyciu Aplikacji.

7.4.7. Korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami drogowymi, w szczególności w trakcie prowadzenia pojazdu.

7.5. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Aplikacji oraz nie transmitować przy użyciu Aplikacji jakichkolwiek treści oraz nie angażować się w jakiekolwiek działania, które:

7.5.1. Są sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

7.5.2. Naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, innych Użytkowników, Serwisantów lub Administratora.

7.5.3. Są obraźliwe, szkodliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, dyskryminujące, nienawistne lub zakazane w jakikolwiek inny sposób.

7.5.4. Zawierają nieautentyczne lub świadomie wprowadzające w błąd recenzje, oceny lub opinie.

7.5.5. Mają na celu podszywanie się pod jakiekolwiek inne osoby.

7.5.6. Stanowią formę ukrytej reklamy.

7.5.7. Mają charakter komercyjny.

7.5.8. Sugerują, że jakiekolwiek treści lub działania są sponsorowane lub wspierane przez Administratora.

7.5.9. Zawierają spam, wirusy, konie trojańskie lub inne złośliwe oprogramowanie.

7.5.10. Mają charakter oszukańczy lub wprowadzający w błąd.

7.6. Użytkownik zobowiązuje się nie brać udziału w jakichkolwiek aktywnościach wymienionych w pkt 7.4 – 7.5 powyżej oraz nie zachęcać kogokolwiek do brania udziału w takich aktywnościach.


8. Zablokowanie dostępu do Aplikacji.

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta jakiegokolwiek Użytkownika, który narusza zapisy Regulaminu lub obowiązującego prawa.

8.2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik otrzyma informację o tym drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika.

8.3. W przypadku drobnych naruszeń, Administrator w pierwszej kolejności poinformuje Użytkownika o naruszeniu oraz wezwie do zaprzestania naruszeń. W razie poważnych naruszeń Regulaminu lub obowiązującego prawa, Administrator będzie uprawniony do zawieszenia Konta w trybie natychmiastowym, informując o tym Użytkownika, a także podając podstawy zawieszenia Konta. Odwołanie od takiej decyzji może zostać wniesione przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem lub za pośrednictwem własnoręcznie podpisanego listu poleconego wysłanego na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1 powyżej. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

8.4. W przypadku gdy Konto pozostawać będzie zablokowane przez okres co najmniej 30 dni, Administrator uprawniony będzie do jego likwidacji.

8.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, informując o tym Użytkownika z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni.

8.5. Informacja o zaprzestaniu świadczenia Usług zostanie przesłana przez Administratora na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika i będzie uznawana za doręczoną tego samego dnia, w którym została wysłana. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wskazanie prawidłowego oraz aktualnego adresu e-mail oraz regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej powiązanej z Kontem.


9. Własność intelektualna.

9.1. O ile Regulamin lub Aplikacja nie wskazują inaczej, wszelkie zdjęcia oraz informacje dostępne w ramach Aplikacji stanowią własność albo przedmiot licencji przysługujących Administratorowi. Ktokolwiek, kto rości sobie prawa do takich zdjęć lub informacji i nie wyraża zgody na ich wykorzystanie w ramach Aplikacji, może zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia takich treści. Żądanie usunięcia treści winno zostać wysłane na adres e-mail Administratora wskazany w pkt. 1.1 powyżej oraz winno zostać należycie umotywowane i udokumentowane. Administrator zastrzega sobie prawo żądania okazania dokumentacji dowodzącej zasadności zgłoszenia usunięcia treści.

9.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja może zawierać oprogramowanie open source oraz oprogramowanie podmiotów trzecich, które może być przedmiotem odrębnych licencji.

9.3. Reprodukcja oraz ponowna publikacja jakichkolwiek treści dostępnych w Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora jest ściśle zabroniona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Aplikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną Użytkownika.

9.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zawiera oryginalne utwory i opracowana została przy znacznym nakładzie czasu, wydatków oraz wysiłku, stanowiąc wartościową własność intelektualną Administratora, może ponadto zawierać informacje poufne, które nie powinny być udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.


10. Wyłączenie gwarancji i rękojmi oraz ograniczenie odpowiedzialności.

10.1. Aplikacja zaprojektowana i oddana do użytku została jako bezpłatne narzędzie mające na celu wsparcie procesu zamawiania Usług Serwisowych. Pomimo dołożenia przez Administratora najwyższej staranności, Aplikacja może zawierać pewne błędy i niedokładności.

10.2. Administrator jest uprawniony do dowolnego aktualizowania oraz zmieniania zawartości Aplikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

10.3. Administrator nie gwarantuje dokładności zawartości Aplikacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi oferowane za pośrednictwem Aplikacji przez jakikolwiek podmiot trzeci.

10.4. W pełnym zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wyłączona jest odpowiedzialność Administratora w przypadku gdy zawartość Aplikacji jest niedokładna lub nieaktualna.

10.5. Z zastrzeżeniem pkt. 10.7 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest:

10.5.1. Gwarancja oraz rękojmia Administratora w stosunku do ewentualnych wad lub braków Aplikacji.

10.5.2. Odpowiedzialność Administratora za szkody poniesione przez Użytkownika oraz jakiekolwiek podmioty trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji.

10.5.3. Odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek szkody, w tym szkody osobowe oraz majątkowe poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z ewentualnych powiązanych z Aplikacją usług oferowanych przez podmioty trzecie.

10.6. Z zastrzeżeniem pkt. 10.7 poniżej, w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w szczególności bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik akceptuje wyłączenie odpowiedzialności Administratora za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika w rezultacie:

10.6.1. Pobrania jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania w związku z korzystaniem z Aplikacji lub strony internetowej dedykowanej Aplikacji (http://www.gastroserwis-app.pl/).

10.6.2. Jakiejkolwiek utraty danych transmitowanych lub przechowywanych przez Użytkownika.

10.6.3. Jakichkolwiek błędów lub niedokładności Aplikacji.

10.6.4. Jakiejkolwiek straty czasu lub środków materialnych wynikającej z błędów lub niedokładności treści prezentowanych w Aplikacji.

10.6.5. Jakiegokolwiek niedozwolonego dostępu do Konta Użytkownika.

10.6.6. Jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w świadczonych Usługach Dostępu wynikających z okoliczności siły wyższej, zakłóceń lub przerw dostępności usług świadczonych przez dostawców Internetu lub usług hostingowych.

10.6.7. Ujawnienia informacji dostarczonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji.

10.6.8. Jakiegokolwiek zniesławienia, obrazy, nadużycia lub utraty reputacji lub zysku doznanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.

10.7. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału 10 nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkownika przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

10.7.1. Nie ograniczają odpowiedzialności Administratora za jakiekolwiek szkody wyrządzone umyślnie przez Administratora.

10.7.2. Nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnienia do dochodzenia jakiegokolwiek przewidzianego prawem roszczenia w przypadku poniesienia przez Konsumenta szkody na osobie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub w przypadku poniesienia przez Konsumenta jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na Administratorze względem Konsumenta mocą prawa. Administrator zastrzega niemniej, iż Aplikacja nie jest kierowana do Konsumentów i nie powinna być przez Konsumentów używana.


11. Zwolnienie z odpowiedzialności.

11.1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Administratora i ochronić go przed jakimikolwiek szkodami, stratami, wydatkami, postępowaniami oraz działaniami poniesionymi lub skierowanymi w wyniku lub w związku z:

11.1.1. Niedozwolonym korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika.

11.1.2. Naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika.

11.1.3. Naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw jakiegokolwiek innego Użytkownika, Administratora lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w związku z korzystaniem z Aplikacji.

11.2. Administrator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do zawarcia ugody lub uznania jakichkolwiek roszczeń podniesionych przeciwko niemu, bez konieczności uzyskiwania wcześniejszej zgody Użytkownika.

11.3. Użytkownik zobowiązuje się nie zawierać ugody w sprawie dotyczącej jakichkolwiek roszczeń oraz nie uznawać jakichkolwiek roszczeń podniesionych łącznie przeciwko Użytkownikowi oraz Administratorowi bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację oraz informacje wymagane przez Administratora w celu ochrony praw oraz interesów Administratora przed roszczeniami podniesionymi przeciwko Administratorowi w związku z sytuacjami wymienionymi w pkt. 11.1 powyżej.


12. Wnioski i zapytania Użytkownika.

12.1. Wszelkie zapytania techniczne dotyczące Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: aplikacja@gastroserwis-app.pl.

12.2. Wszelkie wnioski dotyczące ulepszenia Aplikacji winny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: aplikacja@gastroserwis-app.pl.

12.3. Wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w ramach korzystania z Aplikacji zgłaszane winny być przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej ze skrzynki e-mail Użytkownika powiązanej z jego Kontem na następujący adres e-mail Administratora: aplikacja@gastroserwis-app.pl.

12.4. Z zastrzeżeniem pkt. 12.5 poniżej, Administrator dołoży starań by odpowiedzieć na zgłoszone pytania, skargi oraz wnioski w najszybszym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.

12.5. Administrator zastrzega sobie prawo nie odpowiadać na zapytania i wnioski, które:

12.5.1. Dotyczą kwestii, które mogą zostać łatwo i bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej rozwiązane przy użyciu informacji dostępnych dla Użytkownika w ramach Aplikacji.

12.5.2. Zostały zgłoszone w języku innym niż język polski.

12.5.3. Są niezrozumiałe.

12.5.4. Kwalifikują się jako spam – a więc niezamówione informacje handlowe.

12.5.5. Nie są w sposób obiektywny powiązane z Aplikacją.

12.5.6. Pozostają bez związku z dostępnością i prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji, czy też prawami Użytkownika wynikającymi z korzystania z Aplikacji.

12.5.7. Zostały złożone przez kogokolwiek innego niż Użytkownik, który posiada lub posiadał ważne Konto.

12.5.8. Zawierają złośliwe oprogramowanie takie jak wirusy lub konie trojańskie.

12.5.9. Są wulgarne, znieważające, oszczercze, dyskryminujące lub obraźliwe.

12.5.10. Zostały złożone jawnie w złej wierze i mają na celu obstrukcję działalności Administratora.


13. Ochrona danych osobowych.

13.1. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod poniższym linkiem: http://www.gastroserwis-app.pl/polityka-prywatnosci/.


14. Prawo właściwe i jurysdykcja.

14.1. Przepisy polskiego prawa regulują, konstruują i są właściwe dla egzekucji wszelkich praw i obowiązków Administratora i Użytkownika wynikających z lub odnoszących się w inny sposób do korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

14.2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, wynikające z lub odnoszące się w inny sposób do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu w Łodzi lub Poznaniu wybranego przez powoda.

14.3. Zapis pkt. 14.2 powyżej nie będzie stosowany w stosunku do Konsumentów w przypadku zmiany zasad korzystania z Aplikacji i dopuszczenia do rejestracji w Aplikacji także Konsumentów.


15. Zmiany Regulaminu.

15.1. Korzystanie z Aplikacji podlega zawsze Regulaminowi w najbardziej aktualnej wersji dostępnej pod adresem: http://www.gastroserwis-app.pl/regulamin/, uwzględniającej wszelkie wprowadzone wcześniej zmiany treści Regulaminu.

15.2. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika co najmniej na siedem dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

15.3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, nie powinien korzystać z Aplikacji po ich wejściu w życie.

15.4. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 15.2 powyżej będzie uznana za doręczoną tego samego dnia, w którym została skutecznie wysłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika.

15.5. Użytkownik może odrzucić awizowane zmiany Regulaminu i zażądać usunięcia jego Konta poprzez wiadomość e-mail wysłaną z adresu e-mail Użytkownika powiązanego z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: aplikacja@gastroserwis-app.pl – w terminie przewidzianym w pkt. 15.2 powyżej.

15.6. WIADOMOŚĆ O ODRZUCENIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA AWIZOWANYCH ZMIAN REGULAMINU BĘDZIE RÓWNOZNACZNA Z WNIOSKIEM O USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE AWIZOWANYCH ZMIAN.


16. Obowiązywanie Regulaminu.

16.1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie ono zastąpione albo unieważnione przez odpowiedni bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, natomiast Regulamin zachowuje ważność w pozostałym zakresie.

16.2. Żadne z postanowień Regulaminu nie tworzy jakiejkolwiek formy stosunku spółki, przedstawicielstwa lub agencji pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. Użytkownik nie jest uprawniony do reprezentowania Administratora w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Administratora.

16.3. Użytkownik może zawnioskować o doręczenie elektronicznej wersji Regulaminu poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Użytkownika z jego adresu e-mail powiązanego z Kontem Użytkownika na następujący adres e-mail Administratora: aplikacja@gastroserwis-app.pl.

16.4. Regulamin o powyższej treści wchodzi w życie dnia 04.11.2019 r.

Na naszej stronie używamy plików cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym.